Druk King

Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten, waarbij een klant aan Druk King de opdracht geeft tot het doen vervaardigen en/of leveren van producten en/of diensten. De eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar aan Druk King.

Artikel 2. Offertes en bestellingen

2.1. Alle offertes, aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop of voldoende voorraad.
2.2. Indien er geen duur wordt vermeld in de offerte is deze 30 kalenderdagen geldig.
2.3. De overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging en aanvaarding door Druk King van de bestelling, dan wel zodra Druk King de uitvoering van de bestelling opstart.
2.4. Elke klant die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

Artikel 3. Productiemateriaal

3.1. De klant dient tijdig het nodige productiemateriaal, zoals digitale bestanden en foto’s, te bezorgen aan Druk King. Bij de ontvangst van dit materiaal, zal Druk King nazicht doen van de kwaliteit ervan en behoudt Druk King zich het recht voor om de opdracht te weigeren of aangepast materiaal te vragen indien het aangeleverde materiaal onvoldoende kwaliteitsvol is.
3.2. Behoudens opzet en zware fout van Druk King, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met de aangeleverde materialen, de leveringstermijn verlengen en de prijs verhogen met de door deze problemen veroorzaakte bijkomende kosten.
3.3. Druk King kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies of diefstal van het productiemateriaal dat haar door de klant ter beschikking werd gesteld.
3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Druk King nooit verplicht de materialen van de klant te bewaren na de productie. In geval van bewaring, gebeurt deze op risico van de klant.

Artikel 4. Ontwikkeling van het drukwerk

4.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de lettersoort, evenals de lay-out vrij door Druk King gekozen. Druk King is niet verantwoordelijk voor de typografische kwaliteit van de opnameklare modellen of bestanden van opgemaakte pagina’s, die hij van de klant ontvangt.
4.2. Op vraag van de klant zorgt Druk King voor een eenvoudige drukproef. Verzorgde drukproeven zoals kleurgetrouwe proeven, worden extra aangerekend. Vraagt de klant geen proefdruk, dan is Druk King in geen geval verantwoordelijk voor de kwaliteit van het afgewerkte product.
4.3. Druk King moet de door de klant aangeduide correcties uitvoeren, maar is geenszins verantwoordelijk voor spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. De mondelinge of per telefoon opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de klant.
4.4. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, zoals in de tekst, in bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten en in het druk- of bindwerk, schriftelijk of op een andere wijze door of namens de klant aangebracht, worden aan de klant extra in rekening gebracht en verlengen de uitvoeringstermijn.
4.5. Het akkoord van de klant (de “goed voor druk”) ontslaat Druk King van alle verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen. De “goed voor druk” blijft eigendom van Druk King en dient als bewijsmiddel in geval van betwisting.

Artikel 5. Intellectuele eigendom en vermelding van de naam

5.1. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de inhoud van het drukwerk en voor het doorgeven van de correcte gegevens die op het drukwerk moeten worden geplaatst. De klant verklaart en garandeert dat hij de volledige eigendom heeft over deze inhoud, minstens dat hij de toelating heeft om de inhoud te verveelvoudigen en openbaar te maken en dat Druk King bijgevolg geen rechten van derden schaadt door de inhoud op het drukwerk te plaatsen. Druk King is in geen geval verantwoordelijk voor inbreuken op reproductierechten van derden. De klant zal Druk King vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden in verband met de inhoud. Ingeval van betwisting inzake reproductierechten wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst.
5.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoudt Druk King de intellectuele eigendomsrechten van alle productie-elementen en know how die nodig zijn om de opdracht tot een goed einde te brengen en is zij vrij om deze te gebruiken voor een ander doel, zoals bijvoorbeeld de realisatie van ander drukwerk.
5.3. De klant mag zich niet verzetten tegen de vermelding van de naam van Druk King op het drukwerk.

Artikel 6. Levering en eigendomsvoorbehoud

6.1. Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst.
6.2. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering in het magazijn van Druk King. De verzending en transport zijn ten laste van de klant.
6.3. Het risico van de goederen gaat over op het moment van de overhandiging van de goederen aan de klant, de afzender of de vervoerder. Verlies of beschadiging is vanaf dan voor rekening van de klant.
6.4. Alle goederen blijven eigendom van Druk King tot de integrale betaling van de prijs en accessoire kosten. Druk King behoudt zich het recht voor om tot op het ogenblik van integrale betaling de goederen terug te vorderen op kosten van de klant, ongeacht welke persoon deze in haar bezit heeft.

Artikel 7. Prijzen en betaling

7.1. Alle prijzen zijn in euro en exclusief BTW. De BTW en alle andere belastingen, taksen, heffingen of kosten zijn steeds ten laste van de klant.
7.2. De prijzen zijn gefactureerd volgens het tarief van toepassing op de dag van de bevestiging van de bestelling. Onder meer valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies, optredende tussen de bevestiging van de bestelling en de levering, kunnen evenwel aanleiding geven tot een verhoging van de prijs.
7.3. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen steeds betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum.
7.4. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1 % per begonnen maand. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 150,00 euro, onverminderd het recht van Druk King om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 8. Klachten

8.1. Teneinde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan Druk King binnen de acht kalenderdagen vanaf de ontvangst van de geleverde goederen, of bij ontstentenis hiervan vanaf de factuurdatum, dan wel vanaf het moment waarop de klant het gebrek ontdekt of had behoren te ontdekken.
8.2. Betaling van de factuur binnen de gestelde termijnen levert steeds een voldoende bewijs op van de aanvaarding door de klant van zowel de factuur als van de geleverde goederen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1. In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van Druk King zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen of tot het hermaken van de gebrekkige producten en kan dit geenszins aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Druk King.
9.2. Druk King is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade of de gevolgschade van de klant, zoals bijvoorbeeld winstderving en reputatieschade.
9.3. De aansprakelijkheid van Druk King is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de overeenkomst, d.w.z. het bedrag dat de klant betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de klant zou zijn uitgevoerd.

Artikel 10. Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Druk King verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen Druk King van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat Druk King tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: abnormale en onvoorziene omstandigheden, oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij Druk King als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.

Artikel 11. Annulatie

Indien op aanvraag van de klant de bestelling geannuleerd wordt of de uitvoering opgeschort wordt, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Bovendien dient de klant van rechtswege een schadevergoeding te betalen ten belope van 10 % van het bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van Druk King om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

Artikel 12. Herroepingsrecht

12.1. In geval van een consumentenkoop, heeft de klant het recht aan Druk King mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. In dat geval moeten de goederen in de originele verpakking en in onbeschadigde staat met alle meegeleverde documenten door de klant op zijn kosten worden teruggestuurd naar Druk King, Leuvensebaan 292, 3220 Holsbeek, België. Het bewijs van terugzending dient verplicht te worden gevalideerd. Wanneer Druk King de goederen terug heeft ontvangen, zal Druk King binnen de veertien (14) kalenderdagen na ontvangst de eventueel ontvangen bedragen terugbetalen aan de klant.
12.2. Tenzij anders aangegeven, zijn de door Druk King vervaardigde producten echter producten die volgens de specificaties van de klant worden vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben, waarvoor het in artikel 12.1 vermelde herroepingsrecht uitdrukkelijk is uitgesloten.

Artikel 13. Schorsing of verbreking van de overeenkomst

Indien de klant één van haar essentiële verplichtingen niet nakomt, zoals de tijdige betaling van de facturen, of in geval van insolvabiliteit, gerechtelijke reorganisatie of faillissement van de klant, behoudt Druk King zich het recht voor om de nog uit te voeren diensten op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke machtiging en zonder voorafgaande ingebrekestelling te verbreken. In dit laatste geval is de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van de nog te factureren kosten van de overeenkomst, onverminderd het recht van Druk King om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Dergelijke schorsing of verbreking kan in ieder geval geen aanleiding geven tot enige vordering tot vergoeding of schadeloosstelling t.a.v. Druk King voor de geleden schade.

Artikel 14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1. De gegevens van de klant worden opgeslagen in een verwerking en worden gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van de bedrijfsvoering van Druk King, zoals bij de behandeling van bestellingen, het opstellen van correcte facturen, alsook voor het toesturen van eigen aanbiedingen.
14.2. De klant heeft op elk ogenblik toegang tot zijn gegevens en mag er te allen tijde verbetering of verwijdering van vragen. Dit kan door een mail te verzenden naar info@drukking.be vergezeld van een recto-verso kopie van de identiteitskaart van de klant.
14.3. De nominatieve gegevens die op de klant betrekking hebben, mogen met het oog op marketingdoeleinden aan partners van Druk King worden meegedeeld. De klant mag zich echter op elk ogenblik verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Druk King of partners van Druk King door hiertoe een brief (Druk King, Leuvensebaan 292, 3220 Holsbeek, België) of mail (info@drukking.be) te verzenden.
14.4. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, is over de verwerking van op de website verzamelde nominatieve informatie een verklaring gedaan aan de Commissie voor bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bijkomende inlichtingen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden bekomen bij de Commissie Bescherming Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.
14.5. Deze website maakt gebruikt van Cookies (kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en om de klant te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen Druk King in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van de bezoekers. De klant kan afzien van het gebruik van Cookies door aanpassing van de instelling van zijn browser, doch dit kan gevolgen hebben voor de werking van bepaalde applicaties op de website.

Artikel 15. Geschillen

Alle geschillen aangaande de overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven zijn bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

Artikel 16. Slotbepaling

Indien de rechtbank één van bovenstaande clausules nietig verklaard, zullen de andere clausules onverminderd blijven voortbestaan.